C.S.B. Waste Solutions

C.S.B. Waste Solutions

Wood Energy & Waste Solutions

C.S.B. Waste Solutions

Wood Energy & Waste Solutions

VERMALERSBROYEURSGRINDERS
KENMERKENAPPLICATIONSAPPLICATIONS
GROENE ENERGIEENERGIE VERTEGREEN ENERGY
KENMERKENAPPLICATIONSAPPLICATIONS
INDUSTRIELE NAVERKLEINERS SHARPGRANULATEURS INDUSTRIELS SHARPINDUSTRIAL GRANULATORS SHARP
PRODUCTIE EN ONTWERPPRODUCTION ET CREATION ENGINEERED SOLUTIONS
GROENE ENERGIEENERGIE VERTE GREEN ENERGY
VERMALERS WOODYBROYEURS WOODYGRINDERS WOODY
SHREDDERS BEAVERBROYEURS BEAVER SHREDDERS BEAVER
HOUTVERBRANDINGCHAUDIÈRE À BOISWOOD ENERGY
MOBIELE BREKERS IQRBROYEURS MOBILES IQRMOBILE CRUSHERS IQR
INDUSTRIELE ONTIJZERING ELMEELME, SEPARATION INDUSTRIELE DE METAUXINDUSTRIAL METAL SEPARATION ELME
scroll down
vlag_belg_32pix
french_flag
uk_flag
Brandstof maken uit afval is de specialiteit van IQR.

Vandaag is IQR een van de toonaangevende specialisten inzake “ Waste tot Energy” en alle bijbehorende technieken en aanverwante systemen die nodig zijn voor de behandeling en recyclage van afval en omzetting ervan tot kostbare brandstof.

De “ FH-brekers” zijn in verschillende afmetingen verkrijgbaar, vanaf 700 mm breed tot breedtes van meer dan 2000 mm.

De meest gebruikte brekers zijn van het type FH 1500 en FH 1800.

… lees verder
Ze bestaan zowel in een mobiele uitvoering ( rups- of wielenonderstel) als in een stationaire opstelling.
Indien gewenst zijn ze ook met een verticale invoertrechter te verkrijgen, bijvoorbeeld voor gebruik in omgevingen met weinig ruimte.
De “Flexhammer”- breker wordt meestal gebruikt voor de verkleining van diverse houtstromen (waaronder bouw – en sloopafval, verkleining van treinbilzen, …) maar kan evengoed ingeschakeld worden voor de verkleining van andere afvalstromen zoals plastics, harde kunststoffen, huishoudelijk en industrieel afval.

Er zijn in hoofdzaak twee manieren om afvalstromen te verkleinen: met traag of snel draaiende shredders, al of niet in een mobiele of stationaire uitvoering. In sommige gevallen is het, naargelang het te verkleinen materiaal en de gewenste capaciteit, aangewezen om een traag draaiende breker te combineren met een snel draaiende breker.
Rekening houdend met uw wensen en mede dankzij onze jarenlange kennis en ervaring in het verkleinen van diverse afvalstromen zoeken wij naar de best passende oplossing voor uw activiteit.
Verschillende principes en opstellingen

De meeste machines werken (in de mobiele uitvoering) op basis van een horizontale invoer.
De belangrijkste verschillen situeren zich na de invoer, met name ter hoogte van het breekhuis en in de afvoer van het verkleind materiaal.

Principe van de “vaste hamermolen”

In de vaste hamermolen valt het te verkleinen materiaal onmiddellijk in de richting van het zeefrek. Niet-breekbare materialen (bijv. stenen, ijzer, non –ferro…) hebben een rechtstreekse impact op het vast tegenmes en worden tegen het zeefrek geduwd.

… lees verder
Normaal zorgt het zeefrek voor een soort ontspanning, maar omdat het zeefrek in de meeste gevallen zwaar en robuust is uitgevoerd, treedt eerder een “tragere” ontspanning op. Wanneer de breekpennen het begeven (als deze voorzien zijn), valt het zeefrek open naar beneden toe (in de richting van de materiaalafvoer) en worden de niet-breekbare materialen naar het dak van de breekkamer geleid.
Deze niet-breekbare materialen kunnen dan niet ontsnappen, wat leidt tot ernstige beschadigingen van het breekhuis of tot de kromming van de rotoras en dit op zijn zwakste punt.
Doordat de rotor t.o.v een vast tegenmes draait, kan dit er ook voor zorgen dat de rotor als gevolg van tegenwerkende krachten uit positie geraakt en de lagers ervan omhoog worden geduwd.
Principe van de Flexhammer-breker

De rotor van de Flexhammer-breker draait tegen de wijzers van de klok in en het breekhuis is niet met een vast tegenmes uitgerust.
Hierdoor verloopt het breekproces volledig in “ losse toestand” en met meerdere impacten.

… lees verder
Niet-breekbare materialen worden tegengehouden door de toppen van de “losse hamers – Flexhamers”, die op hun beurt naar achteren worden geslagen. De niet-breekbare materialen (bijv. ijzer) worden vervolgens tegen de hydraulisch of mechanisch beweegbare breekdeur geslagen. Hierdoor kunnen deze materialen onmiddellijk het breekhuis verlaten, wat natuurlijk voor minder beschadigingen in het breekhuis en van de rotoras zorgt.
De hamers van de Flexhammer –breker voorkomen dat niet-breekbare materialen zich kunnen vastzetten tussen de rotor en het zeefrek, dit in tegenstelling tot het principe van een vaste hamermolen.

Het breekproces in de FH–breker verloopt volgens de onderstaande stappen:
- het te breken materiaal wordt via een zware metalen invoerband gedoseerd naar
de breekkamer van de breker geleid;
- vervolgens vindt een eerste verkleiningsfase van het te verkleinen materiaal plaats;
- de volgende verkleining gebeurt ter hoogte van de opendraaiende breekdeur;
- de laatste verkleining vindt plaats tussen de losse “Flexhamers” en het zeefrek.

De losse hamers hebben een belangrijke invloed op het eindproduct.
Ze zijn kruiselings geplaatst t.o.v. de breekbalken, wat de kans op lange stukken sterk vermindert en een efficiënte verkleining van elastische materialen mogelijk maakt. Dit in tegenstelling tot het gebruik van de vaste hamermolen, waarbij het breekproces eerder bruusk verloopt en de verkleining hoofdzakelijk tussen het zeefrek en de hamers plaatsvindt.

Door zijn eenvoudig (en sinds 1969 beproefd) design is de losse hamermolen zeer onderhoudsvriendelijk en kunnen de hamers snel en gebruiksvriendelijk vervangen worden. Het breekhuis is met verwisselbare slijtplaten uitgerust.

De Flexhammer–breker staat garant voor een continue capaciteit in de meest extreme omstandigheden.
Transformer les déchets en combustible, voilà la spécialité d’IQR.

À l’heure actuelle, IQR est l’un des plus grands spécialistes de la « revalorisation des déchets » et de toutes les techniques associées et systèmes apparentés qui sont nécessaires pour traiter et recycler les déchets afin de les transformer en précieux combustible.

Les « broyeurs FH » sont disponibles en diverses dimensions, à partir de 700 mm de largeur jusqu’à des largeurs de plus de 2 000 mm.

… lisez la suite
Les broyeurs les plus utilisés sont du type FH 1500 et FH 1800. Ils existent aussi bien en une version mobile (avec chenilles ou roues) qu’en une configuration stationnaire.
Sur demande, ils sont également disponibles avec une trémie d’alimentation verticale, par exemple pour être utilisés à des endroits qui offrent peu de place.

Le broyeur « Flexhammer » est généralement utilisé pour réduire divers flux de bois (p. ex. déchets de construction et démolition, réduction de billes de chemin de fer, …) mais il peut servir aussi à réduire d’autres flux de déchets, comme les plastiques, les synthétiques durs, les déchets ménagers ou industriels.

Il existe deux manières principales pour réduire les flux de déchets : les broyeurs à rotation lente ou rapide, en exécution mobile ou stationnaire. Dans certains cas, suivant le matériau à réduire et la capacité souhaitée, il est recommandé de combiner un broyeur à rotation lente avec un broyeur à rotation rapide.

En tenant compte de vos souhaits, et sur la base de nos longues années de connaissances et d’expérience dans la réduction de divers flux de déchets, nous cherchons la solution qui convient le mieux pour votre activité.
Différents principes et configurations

La plupart des machines (en exécution mobile) fonctionnent avec une alimentation horizontale.
Les principales différences se situent après l’alimentation, à savoir au niveau de la chambre de broyage et de l’évacuation du matériau réduit.

Principe du « broyeur à marteaux fixes »

Dans le broyeur à marteaux fixes, le matériau à réduire tombe immédiatement en direction du tamis. Les matériaux incassables (p. ex. pierres, fer, non-ferreux…) ont un impact direct sur le contre-couteau fixe et sont poussés contre le tamis.

… lisez la suite
Normalement, le tamis assure une sorte de détente, mais comme le tamis est le plus souvent en exécution lourde et robuste, il se produit une détente « plus lente ». Lorsque les goupilles de rupture se brisent (si elles sont installées), le tamis s’ouvre vers le bas (en direction de l’évacuation des matériaux) et les matériaux incassables sont amenés vers le toit de la chambre de broyage.
Ces matériaux incassables ne peuvent pas s’échapper, ce qui provoque des dégâts graves à la chambre de broyage ou le pliage de l’arbre du rotor, et ce à son point le plus faible.
Comme le rotor tourne par rapport à un contre-couteau fixe, il peut arriver que le rotor sorte de sa position par suite de forces opposées, et que ses paliers soient poussés vers le haut.
Principe du broyeur Flexhammer

Le rotor du broyeur Flexhammer tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et la chambre de broyage n’est pas équipée d’un contre-couteau fixe.
Le processus de broyage se déroule ainsi entièrement en « position libre » et avec plusieurs impacts.

… lisez la suite
Les matériaux incassables sont retenus par les pointes des « marteaux libres – Flexhammers », qui sont à leur tour poussés vers l’arrière. Les matériaux incassables (p. ex. fer) sont projetés ensuite contre la porte mobile, hydraulique ou mécanique, de la chambre de broyage.
Ces matériaux peuvent ainsi quitter immédiatement la chambre de broyage, ce qui entraîne bien entendu moins de dommages dans la chambre de broyage et de l’arbre du rotor.

Les marteaux du broyeur Flexhammer empêchent les matériaux incassables de se coincer entre le rotor et le tamis, ce contrairement au principe d’un broyeur à marteaux fixes.

Le processus de broyage dans un broyeur FH se déroule selon les étapes suivantes :

- le matériau à broyer est dosé par une lourde bande d’alimentation métallique et amené dans la chambre de broyage du broyeur;
- ensuite a lieu une première phase de réduction du matériau à réduire;
- la réduction suivante a lieu au niveau de la porte pivotante du broyeur;
- la dernière réduction a lieu entre les « Flexhammers » mobiles et le tamis.

Les marteaux mobiles ont un impact important que le produit fini.
Il sont disposés en croix vis-à-vis des barres du tamis, ce qui réduit considérablement le risque de pièces longues et permet une réduction efficace de matériaux élastiques. Cela contrairement à l’emploi du broyeur à marteaux fixes, dans lequel le processus de broyage est assez brusque et où la réduction a lieu principalement entre le tamis et les marteaux.

Grâce à son design simple (qui fait ses preuves depuis 1969), le broyeur à marteaux mobiles est très facile à entretenir, et les marteaux se remplacent rapidement et simplement. La chambre de broyage est équipée de plaques d’usure interchangeables.

Le broyeur Flexhammer garantit une capacité continue dans les circonstances les plus extrêmes.
Mobile shredder type FH 1800 
Fuel preparation from waste is and have always been the strength of IQR.

Today we are one of the leading specialists in WTE (Waste to Energy) and other Waste Processing & Recycling.
The FH series comes in a number of different sizes ranging from 700mm in width to over 2 metres.

… read more
The most commonly used crushers are the FH1500 and 1800. They come both on tracks, mobile (on wheels) and in static configuration. You can also get them in top fed configuration, enabling less feeding equipment in narrow surroundings. Materials mostly associated with the FlexHammer™ Mill is recycled wood and other wooden materials. It is however important to remember that the FlexHammer™ Mill is good at a number of other materials as well

There are mainly two types of waste processing mills – slow speed and high speed. IQR provide both types – be it in stationary or mobile configuration. Used in combination or alone, higher price or lower price – it is all up to what you plan on doing. However, if you want the best of high volume waste processing plants you choose to combine the two. What decides the plant set-up is the type and quantity of your waste material. Also, it is important to know if you need to cut, shred or crush? – We help you to choose or we design a plant that does what is needed. It depends, on you and what your business requires.
Different principles

Most of these machines (in mobile configuration) both have horizontal feed, and then almost everything is different.
The FlexHammer™ go from underneath upwards, while most fixed hammers go downwards against a rigid anvil. This anvil is exposed to heavy wear from the feed material and it has to be maintained very often.


Fixed Hammer Mill
Material to be processed in the fixed hammer mill goes directly to the bottomgrate. Uncrushable feed materials first of all create a heavy impact to the anvil and then they are heavily pushed against the grate.

… read more
A grate, which in a way has a release arrangement (in many cases), but on the contrary and because the grate is solid and often very heavy, the release goes slowly. During the time when the break pins brake and the grate has the chance to drop, the uncrushable item will be conveyed to the top part of the machine where there is no escape way and consequently the unlimited compaction forces will destroy the machine’s top shell or bend the rotor shaft which one is the weakest. The principle of rotation direction against a solid and firm anvil also may result in counter forces, which try to lift or crack the rotor bearings´ housings.
The FlexHammer™ Mill

The FlexHammer™ machine has the opposite rotor direction and it works without anvil. Crushing takes place in several moments and under flexible conditions.

… read more
Uncrushable items are stopped on top of the “knives”, the hammers are bending backwards, hiding between the rotor discs and at the same time lifting the object from the “knives”, against the reject door, which opens and allows the object to drop out. A combination of incidents, which work well in line with the desire to avoid heavy impacts and damages. The FlexHammer™ ´s “knives” prevent uncrushable objects to enter between rotor and grate while Fixed Hammer machine has no protection against the same.
The real purpose of the machine, to provide an effective and controlled processing must not be forgotten.
The FlexHammer™ machine’s crushing takes place in several steps, at feed entrance, material to material, against roof, against reject door, over and/or between the “knives” and finally through the bottom grate.
The “knives” in particular have great importance to the finished product. They are arranged crosswise to the grate bars and therefore limit production of longer material (oversize). Also elastic materials are effectively processed thanks to the “knives”.
The Fixed Hammer type of machines works directly from entrance to bottom grate which results in a brutal operation, which gives no room for sensitive processing.
On the contrary a FlexHammer™ has a simple design with a lot of flexibility built into it.
It is an easy work to change the grate when there is a need for a different finished

Oudenaardseweg 61, 9790 Wortegem-Petegem • T +32 56 21 66 60 • F +32 56 20 48 98
info@csb-wastesolutions.be

VERMALERSBROYEURSGRINDERS
KENMERKENAPPLICATIONSAPPLICATIONS
GROENE ENERGIEENERGIE VERTEGREEN ENERGY
KENMERKENAPPLICATIONSAPPLICATIONS
INDUSTRIELE NAVERKLEINERS SHARPGRANULATEURS INDUSTRIELS SHARPINDUSTRIAL GRANULATORS SHARP
PRODUCTIE EN ONTWERPPRODUCTION ET CREATION ENGINEERED SOLUTIONS
GROENE ENERGIEENERGIE VERTE GREEN ENERGY
VERMALERS WOODYBROYEURS WOODYGRINDERS WOODY
SHREDDERS BEAVERBROYEURS BEAVER SHREDDERS BEAVER
HOUTVERBRANDINGBOIS INCINERATIONWOOD ENERGY
MOBIELE BREKERS IQRBROYEURS MOBILES IQRMOBILE CRUSHERS IQR
INDUSTRIELE ONTIJZERING ELMEELME, SEPARATION INDUSTRIELE DE METAUXINDUSTRIAL METAL SEPARATION ELME