C.S.B. Waste Solutions

C.S.B. Waste Solutions

Wood Energy & Waste Solutions

C.S.B. Waste Solutions

Wood Energy & Waste Solutions

VERMALERSBROYEURSGRINDERS
KENMERKENAPPLICATIONSAPPLICATIONS
GROENE ENERGIEENERGIE VERTEGREEN ENERGY
KENMERKENAPPLICATIONSAPPLICATIONS
INDUSTRIELE NAVERKLEINERS SHARPGRANULATEURS INDUSTRIELS SHARPINDUSTRIAL GRANULATORS SHARP
PRODUCTIE EN ONTWERPPRODUCTION ET CREATION ENGINEERED SOLUTIONS
GROENE ENERGIEENERGIE VERTE GREEN ENERGY
VERMALERS WOODYBROYEURS WOODYGRINDERS WOODY
SHREDDERS BEAVERBROYEURS BEAVER SHREDDERS BEAVER
HOUTVERBRANDINGBOIS INCINERATIONWOOD INCINERATION
MOBIELE BREKERS IQRBROYEURS MOBILES IQRMOBILE CRUSHERS IQR
INDUSTRIELE ONTIJZERING ELMEELME, SEPARATION INDUSTRIELE DE METAUXINDUSTRIAL METAL SEPARATION ELME
vlag_belg_32pix
french_flag
uk_flag
CSB bvba privacyverklaring :
CSB bvba verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht Dhr. Stefaan Paulus op info@csb-wastesolutions.be.
• Verwerkingsdoeleinden
CSB bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit)).
• Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
• Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met CSB bvba verbonden zijn of met enige andere partner van CSB bvba
CSB bvba garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.
• Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
een e-mail te verzenden naar : info@csb-wastesolutions.be;
• Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
• Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).
Déclaration de Confidentialité CSB SPRL :

CSB SPRL traite des données à caractère personnel conformément à la présente Déclaration de Confidentialité. Pour de plus amples informations, des questions ou des remarques à propos de notre politique de confidentialité, vous pouvez vous adresser à M. Stefaan Paulus à info@csb-wastesolutions.be.
• Finalités de traitement
CSB SPRL collecte et traite les données à caractère personnel des clients pour la gestion de la clientèle et des commandes (e.a. administration clientèle, suivi des commandes/livraisons, facturation, suivi de la solvabilité).
• Base(s) juridique(s) du traitement
Les données à caractère personnel sont traitées sur la base de l’article 6.1. du Règlement Général de Protection des Données.
• Transfert à des tiers
Si cela est indispensable pour la réalisation des objectifs définis, les données à caractère personnel du client seront partagées avec d’autres sociétés au sein de l’Espace Economique Européen qui sont liées directement ou indirectement avec CSB SPRL ou avec tout autre partenaire de CSB SPRL.
CSB SPRL garantit que ces destinataires prendront les mesures techniques et organisationnelles requises pour protéger les données à caractère personnel.
• Période de conservation
Les données à caractère personnel traitées pour la gestion de la clientèle seront conservées pendant la période qui est indispensable pour satisfaire aux exigences légales (e.a. du point de vue comptable).
Droit de consultation, de correction, de suppression, de limitation, objection de transfert de données à caractère personnel
À tout moment, le client a le droit de consulter ses données à caractère personnel et peut les (faire) corriger si elles sont incorrectes ou incomplètes, les faire supprimer, en limiter le traitement et faire objection au traitement des données à caractère personnel le concernant sur la base de l’article 6.1 (f), y compris le profilage sur la base de ces dispositions.
En outre, le client a le droit d’obtenir une copie (en une forme structurée, courante et lisible par machine) de ses données à caractère personnel et de faire transmettre les données à caractère personnel à une autre société.
Afin d’exercer les droits ci-dessus, le client est prié d’envoyer un courriel à : info@csb-wastesolutions.be.
• Marketing direct
Le client a le droit de s’opposer sans frais au traitement de ses données à caractère personnel en vue du marketing direct.
• Plainte
Le client a le droit de porter plainte auprès de la Commission pour la Protection de la Vie privée (rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles - commission@privacycommission.be).
CSB bvba privacy statement:

CSB bvba processes personal data in accordance with this privacy statement.
If you require any further information or have any questions or comments about our privacy policy, please contact Mr. Stefaan Paulus at info@csb-wastesolutions.be.
• Purpose of data processing
CSB bvba collects and processes customers’ personal data for the purpose of customer and order management (e.g. customer administration, monitoring orders/deliveries, invoicing, monitoring solvency)).
• Lawful basis for data processing
Personal data are processed on the basis of article 6.1. of the General Data Protection Regulation.
• Transfer to third parties
If this is necessary in order to carry out the intended purposes, the customer’s personal data will be shared with other companies within the European Economic Area that are directly or indirectly associated with CSB bvba or with any other partner of CSB bvba.
CSB bvba guarantees that these recipients will take the necessary technical and organisational measures to protect the personal data.
• Retention period
The personal data processed for the purpose of customer management will be retained for as long as necessary in order to meet the legal requirements (including those concerning accounting).
• Rights of access, rectification, erasure, restriction, objection and portability
The customer has the right to access his personal data at all times and can rectify or request rectification of any incorrect or incomplete data, erase the data, restrict data processing and object to the processing of personal data about him on the basis of article 6.1 (f) including profiling on the basis of these restrictions.
The customer is also entitled to receive a copy of his personal data (in a structured, current and machine-readable form) and have the personal data transferred to another company.
To exercise the rights mentioned above, the customer is asked to: send an e-mail to: info@csb-wastesolutions.be;
• Direct marketing
The customer has the right to object, free of charge, to all processing of his personal data for the purposes of direct marketing.
• Complaints
The Customer has the right to submit a complaint to the Commission for the Protection of Privacy (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).
Stacks Image 250707
Stacks Image 250713
Stacks Image 250717
Stacks Image 250721
Stacks Image 250729
Stacks Image 250725
Wij hebben voor u de oplossing.
CONTACTEER ONS
of maak vrijblijvend een afspraak
C.S.B. helpt al meer dan 20 jaar bedrijven in de hout- en afvalverwerkende industrie om hun bedrijfsafval te beheersen. We ontwerpen, bouwen en installeren vermalers, granulatoren en verbrandingssystemen volgens uw vereisten en op maat van uw bedrijf. Zo houdt u uw afvalstroom verantwoord onder controle, maakt u ruimte vrij en zet u afval waar mogelijk om in bruikbare energie.

Bij C.S.B. kan u terecht voor:

• Vermalers voor hout en plastic
• Vermalers voor industrieel- en bedrijfsafval
• Industriële granulatoren en voorverkleiners
• Industriële houtverbrandingsinstallaties met warmterecuperatie
• Transportsystemen
• Machines voor specifieke doeleinden
• Mobiele machines, …

C.S.B. is gespecialiseerd in vermalers met hydraulische drukschuif

Toepassing:
 • hout (massief hout, pallets, MDF, ...),
 • plastic,
 • papier,
 • rubber,
 • banden,
 • karton, ...
Afmetingen bruikbare breekoppervlakte:
 • 1300 x 1300 mm, 1500 x 1500 mm,
 • 1500 x 2000 mm, 2000 x 2000 mm,
 • 1500 x 3000mm, 1500 x 3500 mm
Aandrijvingen in kW:
 • 45,
 • 55,
 • 75,
 • 2 x 45,
 • 2 x 55,
 • 2 x 75

Aarzel niet om ons te contacteren voor verdere vragen, inlichtingen of voor een afspraak:
info@csb-wastesolutions.be
Nous avons la solution pour votre problème
CONTACTEZ NOUS
Depuis 20 années, C.S.B. propose des solutions spécialisées pour les problèmes de déchets, en particulier pour l'industrie de transformation du bois, mais également pour l'industrie générale de traitement des déchets.
En tant que fabricant de broyeurs, nous pouvons offrir, en concertation avec le client, des solutions spécialisées adaptées au broyage des déchets d'entreprise de toute sorte.
Nous assurons également l'installation de chaudières à bois pour valoriser les résidus de bois en une énergie utile pour le chauffage de divers locaux d'entreprise..


Vous pouvez vous adresser à C.S.B. pour:

Des broyeurs de bois et de plastique
Des broyeurs de déchets industriels et d'exploitation
Des granulateurs industriels et des prébroyeurs
Des cribleurs
Des installations industrielles de chaudières à bois avec récupération de chaleur
Des systèmes de transport
Des machines spéciales
Des machines mobiles, …

Broyeurs:

C.S.B. est specialisé dans des broyeurs à poussoir hydraulique

Application:

 • bois (bois massif, palettes, MDF, ...),
 • plastique,
 • papier,
 • caoutchouc,
 • pneus,
 • carton, ...
Dimensions de la surface de broyage effective :
 • 1300 x 1300 mm,
 • 1500 x 1500 mm,
 • 1500 x 2000 mm,
 • 2000 x 2000 mm,
 • 1500 x 3000 mm,
 • 3000 x 4000 mm
Entraînements en kW :
 • 45,
 • 55,
 • 75,
 • 2 x 45,
 • 2 x 55,
 • 2 x 75

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez encore des questions ou des renseignements,
ou pour un rendez-vous.
info@csb-wastesolutions.be

We do have the solution for your problem.
Do not hesitate to
CONTACT US
for further questions, information or for an appointment.
Over 20 years the Belgian manufacturer C.S.B. produces grinders specifically designed to reduce the particle size of such materials and make them suitable for recycling into raw materials for new products or for use as secondary fuel.


What can be done about:

Pallets
Wooden boxes and crates
Dunnage
Chipboard and MDF board
Wood shuttering
Plywood
Waste wood
Plastic drums
Plastic film
Tyres
Pieces of plastic, ...


The range of industrial grinders constructed by C.S.B. can be subdivided as follows:

Grinders with a hydraulic pusher

Drive powers: 45 kW, 150 kW
Dimensions:

 • 1300 x 1300 mm,
 • 1500 x 1500 mm,
 • 1500 x 2000 mm
 • 2000 x 2000 mm

T 640 grinders with a hydraulic pusher

Drive powers: 90 kW, 200 kW
Dimensions:
 • 1500 x 1500 mm,
 • 1500 x 3000 mm

Grinders custom built to your individual requirements
...

Do not hesitate to contact for further questions, information or for an appointment.
info@csb-wastesolutions.be

Doorniksesteenweg 81A bus 7 • B-8500 KORTRIJK • T ++32(0)56 21 66 60 • F ++32(0)56 20 48 98 • info@csb-wastesolutions.be